TER ATTENTIE VAN DE HEER CONSUL GENERAAL VAN NEDERLAND
IN BARCELONA

Afgelopen 16 januari van dit jaar werd in Amsterdam Juan Ramón Rodríguez Fernández , `Juan Ra' - actief in diverse alternatieve sociale bewegingen in Barcelona - opgepakt op beschuldiging van het vermeende misdrijf van samenwerking met ETA. Sindsdien en tot voor kort zat hij gevangen in de extra beveiligde gevangenis te Vught (Nederland), om kortgeleden overgeplaatst te worden naar het `normale' regime, in afwachting van de uitspraak die een Nederlandse rechtbank zal doen over de door de Spaanse staat verzochte uitlevering.

Vanwege deze arrestatie en gevangenzetting hebben een groot aantal mensen uit zijn omgeving en collectieven besloten tot de oprichting van de "Coordinadora de Grupos de Apoyo al Preso Político Juan Ra", met als oogmerk het ontwikkelen van politieke en humanitaire initiatieven die gericht zijn op zijn directe vrijlating en de verdediging van de meest elementaire grondrechten die hem bescherming bieden (het recht op een eerlijk proces, het recht op bescherming van zijn integriteit als persoon en het recht op de aanname van onschuldigheid, onder anderen). Met name gezien het op gang komen van een uitleveringsproces dat in gang is gezet nadat Spanje daartoe een formeel verzoek indoende.

In die zin, dient opgemerkt te worden, voor eens en altijd, dat de beschuldiging die drukt op onze kameraad Juan Ra gebaseerd is op een vermeende beschuldiging geuit door de Baskische burger, de heer García Jodrá, in de verklaring die hij aflegde tegenover het paramiliataire lichaam van de Guardia Civil gedurende en na zijn aanhouding en de onder toepassing van de in de Spaanse staat bekende "Anti-terrorismewet" - vandaag de dag reeds afgeschaft en opgenomen als zodanig in de tekst van het Wetboek van Strafvordering, in het hoofdstuk dat de behandeling van arrestanten en gevangenen regelt (de artikels 520 tot 527, die handelen over de behandeling van arrestanten verdacht van vermeende terrorismedelicten, in concreto de artikelen 520bis en 527). Het is van belang de nadruk te leggen op dit feit, inzake de wetmatige behandeling die men toepast op de arrestant die verdacht wordt van een terrorismedelict, die op een totale isolatie gedurende 72 uur, verlengbaar met nog eens 48 uur, neerkomt, gedurende welke flagrante schendingen van de meest elementaire rechten van de betreffende persoon plaats vinden, die al met al neerkomen op een voortdurende praktijk van martelingen en vernederingen.

Eveneens is het van belang om de aandacht te vestigen op het feit dat genoemde vermeende verdachtmaking door de reeds genoemde Baskische burger, in zijn voor de onderzoeksrechter bij het Nationaal Gerechtshof te Madrid afgelegde verklaring, volledig werd ingetrokken. Tevens diende hij een aanklacht in waarin hij stelde gedurende zijn detentie in de burelen van de Guardia Civil wreed gemarteld te zijn door agenten van genoemd lichaam en werd gedwongen tot het ondertekenen van een verklaring waarin hij zogenaamd onze kameraad Juan Ra belastte.

Het staat vast dat er talrijke en belangrijke rapporten bestaan, opgesteld door verschillende instellingen en verenigingen die systematisch aan de kaak stellen dat zelfs heden ten dage in de Spaanse staat fysieke en psychologische marteling wordt toegepast op arrestanten om hen onder druk te zetten en te beschuldigen. Met name onder het mom van de strijd tegen het terrorisme, die uit wordt gevoerd door verschillende politiekorpsen en afgedekt door de wetgevende en gerechtelijke macht.

Om die reden willen wij onze verontrusting laten blijken over het feit dat onze kameraad Juan Ra uiteindelijk zal worden uitgeleverd en overgedragen aan de Spaanse staat, terwijl er, gezien het hiervoor beschrevene, genoeg verdenkingen bestaan dat zijn fysieke en psychologische integriteit niet gegarandeerd zal worden en als gevolg daarvan onderworpen zal worden aan de behandeling die zo vele arrestanten voor gelijksoortige delicten gedurende de afgelopen jaren hebben moeten ondergaan.

Om die reden stellen wij er belang in dat de Nederlandse democratische staat rekening houdt met het feit dat zijn medewerking aan de uitlevering van de Spaanse staatsburger Juan Ramón Rodríguez Fernández, een impliciete medeplichtigheid met zich mee kan brengen voor de schending van de basisrechten waar hij bescherming van geniet en die vervat zijn in een groot aantal internationale en Europese conventies. En tevens dat, zoals we al eerder aanstipten, met het toepassen van folteringen en vernederingen tegen zijn persoon gedurende de tijd dat zijn voorlopige hechtenis voortduurt totdat hij moet voorkomen. Houd u er rekening mee dat het instemmen met een uitlevering een keerpunt met ernstige gevolgen zou kunnen worden, aangezien het als instemming opgevat zou kunnen worden voor de Spaanse legitimiteit op het vlak van de vermeende terrorismedelicten en ten onrechte de Spaanse staat zou legitimeren, voor wat betreft de praktijk van martelingen en de systematische schending van de mensenrechten, om belastende verklaringen van arrestanten te verkrijgen. Dit is van groot actueel belang, aangezien de regering van de Partido Popular en haar vertegenwoordigster in Catalonië de afgelopen jaren een politieke en politionele vervolging tegen alternatieve sociale bewegingen en haar aanhangers op gang hebben gebracht, die van een zeer twijfelachtige rechtmatigheid is, met als excuus de mogelijke banden van ETA met deze bewegingen, zodoende een klimaat van maatschappelijke ongerustheid creërend hetgeen zwaar veroordeeld wordt door de Catalaanse sociale bewegingen en haar achterban.

Tot slot willen we nog opmerken dat we dit officiële schrijven hebben opgesteld in de hoop dat het met de passende aandacht in acht zal worden genomen, temeer daar we er rekening mee houden dat de Nederlandse staat gekarakteriseerd wordt door het verdedigen van een hogere mate van democratie dan de Spaanse staat. En in concreto voor wat betreft de garanties tegen de systematische schending van de mensenrechten van arrestanten en het ontbreken van een wettelijke regeling voor de behandeling van arrestanten, zoals die van kracht is in de Spaanse staat en in andere Spaanse landen. Eveneens doen we het in het vanuit de overtuiging dat de Nederlandse staat een hogere waarde toekent aan het recht om vrijelijk je mening te kunnen uiten en er een politiek afwijkende mening op na te houden, wat in feite hetgeen is dat onze kameraad Juan Ra de afgelopen jaren, dat hij politiek actief was in diverse alternatieve sociale bewegingen in Barcelona en Catalonië, gedaan heeft

Gezien al het voorafgaande, wensen wij u er van op de hoogte te stellen dat de "Coordinadora de Grupos de Apoyo al Preso Político Juan Ra" diverse solidariteitsactiviteiten met betrekking tot onze kameraad Juan Ra heeft ontplooid, waarbij we de onrechtmatigheid en onwettigheid van zijn toestand aanklaagden en tevens een campagne lanceerden om handtekeningen op te halen ter ondersteuning van Juan Ra en tegen zijn uitlevering. Die handtekeningen zijn al opgestuurd aan de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, ter attentie van de president van de rechtbank de heer Blekxtoon. Eveneens werd er een ansichtkaart gemaakt die met dezelfde inhoud gericht was aan de Minister van Justitie (Postbus 20301, 2500 EH Den Haag), waar er uiteindelijk 500 van zijn opgestuurd.

Tevens sluiten we bij een overzicht van de tot op heden ter ondersteuning van Juan Ra gerealiseerde activiteiten:

· 26 januari: Manifestatie voor het Nederlandse consulaat in Barcelona met ± 200 deelnemers
· 27 januari: Demonstratieve mars naar de gevangenis in Vught (Nederland)
· 30 januari: Manifestatie voor de deur van het Nederlandse consulaat te Berlijn
· 1, 2, en 3 maart: Weekend van solidariteitsactiviteiten
- 1 maart in de ACU te Utrecht: een concert van Kop en Silicon Head
- 2 maart in Vrankrijk te Amsterdam: een concert van Kop, Seein' Red en Paragraf 119
- 3 maart: demonstratieve mars en concert voor de poorten van de gevangenis in Vught
· 13 april: solidariteitsconcert voor Juan Ra in Girona met meer dan 4000 bezoekers
· 16-20 april: tournee met informatiebijeenkomsten in Nederland en België
- 16 april: in de ACU te Utrecht
- 17 april: in de Klinker te Nijmegen
- 17 april: in de Filmacademie te Amsterdam
- 18 april: in de Vrijplaats Koppenkinkxsteeg te Leiden
- 19 april: in Water en Brood te Den Haag
- 19 april: te Gent
- 20 april: in Salmonella te Groningen
· 19 april: Manifestatie voor de deur van het Nederlandse consulaat in Barcelona
· 22 april: Manifestatie voor de deur van het Nederlandse consulaat in Hamburg
· 20 april t/m 31 mei tournee met informatiebijeenkomsten in Spanje
- 20 en 21 april op diverse plaatsen in Galicië
- 4 en 5 mei op diverse plaatsen in Castellón
- 14 mei in Manresa
- 18 en 19 mei in Madrid
- 31 mei in Zaragoza
· 1 juni: Manifestatie in Barcelona
· 8 juni: Demonstratie in Amsterdam met 200 à 250 deelnemers en parallel de bezetting van het Spaanse consulaat


Eveneens voegen we als bijlage de volgende verhelderende documentatie (in het Engels en Nederlands) toe die wij beschouwen als een onderbouwing van hetgeen wij hiervoor uiteengezet hebben, het betreft:

- Het jaarverslag van 2002 van Amnesty International over marteling in Spanje
- Dossier van de zaakgelastigde betreffende marteling van de Verenigde Naties van 2002 (bijgesloten is uitsluitend dat deel dat over de Spaanse staat handelt)
- Dossier van de `Groep tegen Marteling' uit Baskenland, die martelingen bevestigt waaraan de Baskische burger Iratxe Solozabal werd onderworpen gedurende en kort na haar aanhouding door de Guardia Civil in maart 2001
- Dossier van de vereniging `Behatokia' die op eendere wijze de martelingen bevestigt waaraan de Baskische burger Unai Romano werd onderworpen gedurende en kort na zijn aanhouding door de Guardia Civil in september 2001
- Dossier `Laat ons met rust!' (Que nos dejen en paz!) over de criminalisering en vervolging van de sociale bewegingen in Barcelona
- Brief van Juan Ramón Rodríguez Fernández, gericht aan de president van de arrondisementsrechtbank te Amsterdam, dhr. Blekxtoon, gedateerd 24 april 2002-06-09

Wij hopen dat u de gepaste aandacht zal schenken aan hetgeen hier uiteengezet is en de alhier overhandigde documentatie zal doorspelen aan de terzake dienende Nederlandse autoriteiten en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Als u zich voor het een of ander tot ons richten wilt dan kunt u ons schrijven via het emailadres llibertatjuanra@hotmail.com of de website http://www.freejuanra.org bezoeken.

Bij voorbaat dank

Coordinadora de Grupos de Apoyo al Preso Político Juan Ra
Barcelona, 11 juni 2002